+ سجاد دوشنبه 31 خرداد 1395 12:51

چکیده :

با بکارگیری فزاینده ادوات و تجهیزات الکتریکی و نیز مصرف تصاعدی انرژی الکتریکی ، منابع الکترومغناطیسی مزاحم Electro Magnetic Interference –EMI نیز افزایش یافته است شناخت این منابع ونیز بررسی آثار مخرب ناشی از آن برروی عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مجاور که میتواند بصورت هدایتی ، القایی و تشعشعی انجام گیرد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد .

شبکه قدرت ایده آل ، شبکه‌ای است که در آن انرژی الکتریکی به صورت ولتاژ و جریان سینوسی در فرکانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخص از سوی نیروگاه ها به مراکز مصرف منتقل می شود اما در عمل وجود عناصر و تجهیزات با مشخصه غیر خطی و بخصوص ادوات الکترونیک قدرت در بخش های مختلف تولید انتقال و مصرف انرژی الکتریکی؛ موجب پیدایش اعوجاجات هارمونیکی در شکل موج سینوسی جریان وولتاژ در شبکه قدرت می شود این موضوع از اهیمت آشنایی و مطالعه هارمونیک ها در شبکه قدرت را به عنوان یک شاخه جدید در مهندسی قدرت مطرح می نماید.

پروژه ارائه شده شامل 4 فصل اساسی می باشد :

فصل اول به بررسی هارمونیک ها و معرفی منابع مهم تولید هارمونیک ها در شبکه قدرت می پردازد .

فصل دوم مطالبی در مورد طراحی ، کنترل و حفاظت بانکهای خازنی مطرح شده است.

فصل سوم کهمیتوانگفت یکیاز مهمترین فصل این پروژه است آثار ناشی ازهارمونیک‌ها روی خازنهای اصلاح ضریب قدرت مورد بررسی قرار می دهد.

 

تعداد صفحات: 115 صفحهخرید و دانلود روشهای حفاظت خازن های اصلاح ضریب قدرت در ‏برابر هارمونیک ها روی شبکه قدرت