+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 08:39

دانلود مقاله مکانیک شکست

 

مشخصات این فایل
عنوان: مکانیک شکست
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102

این مقاله در مورد مکانیک شکست می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله مکانیک شکست

تحقیقات اولیه در مکانیک شکست
یکی از اولین تلاشها برای مطالعة مقاومت مصالح به صورت سیستماتیک توسط لئونارد داوینچی اعلام شده و بر روی مقاومت تیرها و سیم ها تحقیق کرد. او متوجه شد که مقاومت سیم ها با طول آنها نسبت عکس دارد.گالیله در سال 1638 تحقیقاتی در زمینة مقاومت کششی انجام داد که آن را «مقاومت مطلق در برابر شکست» نامید و با انجام آزمایش بر روی مقاومت یک مبله نشان داد که......(ادامه دارد)

موازنه انرژی گریفیث
برطبق قانون اول دترمودینامیک، هنگامی که سیستمی از حالت عدم تعادل به حالت تعادل می‌رود، مقدار خالصی از انرژی آن کاسته خواهد شد. در سال 1920، گریفیث از این اصل برای شرایط تشکیل یک ترک استفاده کرد:« می توان این گونه فرض کرد که یک ترک با از بین رفتن نیروی کششی در سطوح آن رشد می‌کند. باین ترتیب در هنگام رشد ترک انرژی کل کم شده و یا ثابت می ماند. بنابراین شرایط بحرانی شکست هنگامی خواهد بود که رشد ترک در شرایط تعادل، بدون ......(ادامه دارد)

 اثر ضخامت
در بخشهای قبلی بحث گردید که ضخامت ورق تاثیر بسزایی در حالت تنش در منطقه نوک ترک دارد. برای حفظ حالت کرنش صفحه ای در قسمت عمده ای از نوک ترک، ضخامت ورق بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد. برای بدست آوردن چقرمگی شکست یک ماده یعنی KIC­ در حالت کرنش صفحه ای، نمونه ای با ضخامت مناسب و متناسب با  بایستی انتخاب شود. در نمونه نازک که اندازه منطقه پلاستیک در مقایسه......(ادامه دارد)

تغییر مکان نوک ترک CTOD
تلاشهای ولز در اندازه گیری KIC برای تعدادی از فولادهای ساختمانی خاطر نشان نمود که این مواد رفتار چقرمه تری نسبت به آنچه با حالت LEFM مشخص می‎شود نشان می دهند. نتایج آزمایشهای ولز بیان کننده این واقعیت بود که گرچه چقرمگی زیاد مورد دلخواه طراح و سازنده است ولی تئوریاهی موجود مکانیک شکست برای موجود زیادی از مواد قابل قبول نبود. ولز هنگام بررسی نمونه های شکست شده دریافت که سطوح ترک، قبل از شکست به سمت جلو پیشرفت کرده و ترک اولیه تیز بشکل ترک منحنی......(ادامه دارد)

 مکانیک شکست ویسکوالاستیک
در سالهای اخیر مواد پلیمر در سازه ها کاربرد زیادی پیدا کرده اند. در نتیجه مقاومت شکست این مواد مورد توجه قرار گرفته و تحلیلهای مناسب برای آن ارائه گردیده است. بعلت رفتار ویسکوالاستیسیته این مواد، بیشتر مکانیزمهای شکست ارائه شده برای فلزات، نمی تواند برای پلیمرها مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل تئوری مکانیک شکست اجسام ویسکوالاستیک نسبتاً جدید است و کارهای آزمایشگاهی در این زمینه نیز نادر هستند. در این قسمت مکانیک شکست ویسکوالاستیک......(ادامه دارد)

 انتقال از رفتار خطی به رفتار غیرخطی
برخی پلیمرها در تنش های کم ویسکوالاستیک خطی هستند و حال آنکه در تنش های بالا غیرخطی می باشند. یک نمونه دارای ترک در منطقه ای که نزدیک به نوک ترک است مشابه منطقه پلاستیک رفتار غیرخطی، در منطقه اطراف آن رفتار ویسکوالاستیک خطی نشان می‎دهد. دست آوردی که در قسمتهای قبلی این بخش ارائه شده فقط برای حالتی قابل استفاده است که یکی از دو رفتار (خطی یا غیرخطی) غالب باشد......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله مکانیک شکست

مقدمه
تاریخچه‌ای از مکانیک شکست
تحقیقات اولیه در مکانیک شکست
تجربه کشتی‌های لیبرتی
تجربه هواپیماهای کمت
تحقیقات در مکانیک در مکانیک شکست پس ازجنگ دوم جهانی
معیار انرژی
طراحی با روش مکانیک شکست
روش ضریب شدت تنش
شکست در مقیاس اتمی
موازنه انرژی گریفیث
 ترمیم معادله گریفیث
اثر ابعاد حدود
 ترمیم منطقه پلاستیک بروش ایروین
 شکل منطقه پلاستیک
کرنش صفحه ای در مقابل تنش صفحه ای
ضریب قید پلاستیک
اثر ضخامت
نرخ رهایی انرژی
معیار رشد ترک
مقاومت ترک (منحنی R)
نرمی
 تغییر مکان نوک ترک CTOD
نرخ رهایی انرژی غیرخطی
 J بعنوان یک ضریب شدت تنش
 منطقه کرنش بزرگ
 اندازه گیری J با آزمایش
رابطه بین J و CTOD
رشد ترک و ضریب شدت تنش
 رشد ترک با دامنه ثابت در یک سازه
 رشد ترک در حالت خزش
ویسکوالاستیسیته خطی
مکانیک شکست ویسکوالاستیک
 انتگرال ویسکوالاستیک
اصل وابستگی
انتگرال کلی 
راه اندازی و رشد ترک
 انتقال از رفتار خطی به رفتار غیرخطیخرید و دانلود دانلود مقاله مکانیک شکست