X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
+ سجاد پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395 12:54

دانلود کتاب استر

آتاب استر گویای این حقیقت است آه خدا بر آنچه در جهان میگذرد تسلط دارد. استر طالب رضای
خداست، لذا خداوند نیز او را در جهت رهایی قوم اسرائیل از یک قتل عام حتمی بکار میگیرد و توسط
او آنان را نجات میدهد. خشایارشا، پادشاه پارس، از همسر خود ملکه وشتی بسیار عصبانی میشود
زیرا او از آمدن به ضیافت ملوآانه سر باز زده بود. بنابراین، پادشاه ملکه را خلع میآند و بجای او استر
را آه یک دختر یتیم یهودی بود به همسری بر میگزیند.
مردخای، پسر عموی استر، آه در ضمن قیم استر نیز بود، به استر نصیحت میآند آه یهودی بودنش را
از مردم پنهان سازد.
خشایارشا رئیسالوزرایی داشت به نام هامان. هامان مردی متکبر بود و از همه انتظار داشت در مقابلش
تعظیم آنند. هنگامی آه مردخای از تعظیم آردن او امتناع میورزد، هامان سخت خشمگین میشود و
درصدد تلافی بر میآید. او پادشاه را برآن میدارد تا دستور قتل عام یهودیان را صادر آند. پادشاه، غافل
از موضوع یهودی بودن استر، دستور را صادر میآند. هامان فوری دست بکار میشود و یک دار
برای اعدام مردخای تهیه میبیند.
مردخای برای استر پیغام میفرستد و او را از موضوع آگاه میسازد. استر جان را بر آف مینهد و به
پادشاه اعلام میدارد آه یهودیست و جزو آسانی است آه مطابق فرمان شاه باید قتل عام شوند. پادشاه
چنان عصبانی میشود آه دستور میدهد هامان را روی چوبهء داری آه برای مردخای تهیه آرده بود
اعدام آنند. سپس مردخای را بجای هامان به مقام رئیس وزرا منصوب میآند.
امروزه یهودیان به یادگار آن روز آه به همت استر از قتل عام رهایی یافتند، جشن پوریم را همه ساله
برگزار میآنند.

 

 

 

 

شامل 8 صفحه pdfخرید و دانلود دانلود کتاب استر   برچسب‌ها: دانلود کتاب استر
   نظرات (0)