X
تبلیغات
رایتل
+ سجاد یکشنبه 20 تیر 1395 07:26

دانلود تحقیق آماده درباره عاشورا

فایل مقاله عاشورا با فرمت قابل ویرایش ورد و با نرم افزار word ساخته شده است. پسوند فایل تحقیق آماده با موضوع عاشورا Doc می باشد و بر روی تمام سیستم هایی که نرم افزار ورد روی آنها نصب است قابل اجرا و ویرایش می باشد.لینک دانلود مقاله عاشورا در انتهای صفحه می باشد.این تحقیق با وجود عاشورا بودن آن فقط باید جهت راهنمایی مورد استفاده قرار گیرد و چه خوب است پس از مطالعه تحقیق حاظر اقدام به تهیه تحقیقی در این زمینه با الگو گیری از همین تحقیق کرده و به تولید دانش کمک کنید. تعداد صفحات:35صفحه
در زیر بخشی از تحقیق قرار داده می شود که این بخش صرفا برای این است که بدانید این تحقیق چگونه نگارش یافته و متن کامل در فایل اصلی است که پس از دانلود قابل مشاهده خواهد بود.

  بِسْمِ الله الرحمنِ الرحیم

چرا باید حادثة عاشورا را گرامی بداریم ؟

حادثه ای که در بیش از 1360 سال قبل اتفاق افتاده و رُخ داده است چرا آنرا گرامی بداریم و آنرا زنده نگهداریم و مراسمی برای آن ایجاد و برپا نمائیم ؟ پاسخ به این سئوال چندان مشکل نیست . برای اینکه برای هر نوجوانی و جوانی میشود آنرا تفهیم کرد که حوادث گذشتة هر جامعه میتواند در سرنوشت و آیندة آن جامعه آثار عظیم و خیلی مفید هم داشته باشد و در واقع تجدید آن خاطره های گذشته و بازنگری آن حادثه است برای اینکه مردم بتوانند از آن استفاده نموده و بهره ببرند .

و علاوة بر این در همة جوامع انسانی این رسم هست که حوادث گذشتة خودشان را به نحوی و به نوعی آنرا یاد نموده و زنده نگهدارند و آنرا بزرگ میشمارند و به آن احترام قائل است خواه در زمینه های علمی باشد و خواه در زمینه های سیاسی و اجتماعی . حادثة عاشورا هم از همین قبیل است و ما معتقدیم که حادثة عاشورا حادثة عظیمی در تاریخ اسلام است و این حادثه نقش اساسی و تعیین کنندة در سعادت مسلمانان و روشن شدن راه هدایت مردم داشته است و میتوان درمقابل سئوال نوجوانان این پاسخ را ارائه داد و آنان را قانع ساخت که زنده نگهداشتن یاد برخی از خاطره های که درگذشته اتفاق افتاده کار عاقلانه ای است .

چرا برای بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفتگو اکتفا نمیشود ؟

سئوال دومی که از تحلیل آن سئوال کُلی بدست می آید اینست که زنده نگهداشته شدن یاد عاشورا منحصر در این نیست که انسان سینه بزند و گریه کند و یا همه جارا سیاه پوش کند چه بسا که با تعطیلی کارهایش ضررهای مالی و اقتصادی را نیز بدنبال دارد و میتوان این خاطره ها را به گونه ای دیگر هم تجدید کرد و آنرا گرامی داشت که ضررهای اقتصادی و اجتماعی کمتری داشته باشد . مثلاً می باید سمینارها میزگردها و جلسات عالمانه برگزار شود تا اینکه هدف قیام امام حسین (ع) برای مردم معرفی بشود .

گرچند که این کارها مفید و لازم است که باید انجام گیرد ولی این به تنهایی کافی نیست . در رفتارهای ما دست کم دودسته ازعوامل ، نقش اساسی ایفاء میکند . یکدسته عوامل شناختی که موجب میشود انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد . و دستة دیگر انگیزه ها و به تعبیر دیگر احساسات و عواطف ، تمایلات و گرایشها . شناخت به تنهایی کافی نیست که مارا بحرکت در آورد و در کنارش به عامل روانی دیگری هم نیاز داریم تا مارا بسوی کار برانگیزاند تا این عوامل نباشد کار انجام نمیگیرد . یعنی در کنار دانستن باید این میل و انگیزه باشد در درون انسان .

مسائل اجتماعی و سیاسی هم از همین قبیل است و همین حکم را دارد و هر چه شخص بداند فلان حرکت اجتماعی خوب است و مفید ، تاانگیزة برای انجام آن کار نباشد حرکتی انجام نمیدهد . پس سئوال دوم این بود که چرا خاطرة سید الشهداء (ع) را فقط با بحث و گفتگو ، سخنرانی ، تشکیل میزگرد و نظایر آن زنده نگه نمی داریم ؟ چرا باید عزاداری کرد ؟ جواب اینستکه این صحنه ها باید به وجود بیاید که غیر از عامل شناخت ، عامل احساسی عاطفی نیز در ما تقویت شود و در ایام ماه محرم و صفر نام    امام حسین (ع) و عزاداری شان مردم را بحرکت وادار میکند و این شور و هیجان جز در ایام عاشورا پیدا نمی شود و این جاست که امام راحل (ره) بارها میفرمود : آنچه داریم از محرم و صفر داریم . پس عوامل احساسات و عواطف نیز تقویت شود تا نقش خود را ایفا کند .   برنامه های عزاداری از جملة این عوامل است .

چرا باید به یاد وقایع عاشورا عزاداری کرد ؟

تا اینجا فهمیدیم که باید در جامعه عواملی را ایجاد کرد تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند و آنها را برانگیزاند تا کار مشابه کار سید الشهداء (ع) انجام دهند راه او را ادامه دهند و به این امر مهم علاقه پیدا کنند . سئوال سوم اینستکه چرا برای تحریک احساسات از مراسم شاد استفاده نمیکنید ؟ چرا باید گریه کرد ؟ و زنجیر زد ؟ جواب اینستکه احساسات و عواطف انواع مختلفی دارد .

تحریک هرنوع احساسات وعواطف بایدباحادثة مربوط متناسب باشد.حادثه ای که بزرگترین نقش رادرتاریخ اسلام ایفاء کرد.حادثه شهادت ابی عبدالله (ع)بودکه مسیرتاریخ اسلام راعوض کرد.یعنی بایدکاری کرد که حزن مردم برانگیخته شود واشک ازدیده ها جاری شودومجلس جشن وسرورتنها کافی نیست وخندیدن هیچگاه آدم را شهادت طلب نمیکندهیچوقت انسان رابه شلمچه           نمی کشاندوراه آن هم عزاداری وسوزوگدازاست .

چرابایددشمنان امام حسین (ع) را لعن کرد؟

بدنبال این سوال ممکن است سئوال دیگری پدیدآیدکه این روزها بیشترمطرح است اغلب این پرسش رامنافقان مدرن مطرح میکنند! میگویندماتااینجاقبول کردیم که تاریخ امام حسین (ع) تاریخ مؤثروحرکت آفرینی بوده است ودریافتیم که به یادامام حسین (ع)عزاداری کردوبرشهادت او گریه کرداما چرادشمنان امام حسین (ع) رالعن میکنید؟ این کارنوعی خشونت وبدبینی است .این یک نوع احساسات منفی است وبامنش انسان مدرن نمیسازدوبایدبجای لعن بردشمنان امام حسین (ع) برامام حسین (ع) درودبفرستید.امروزبایدباهمه مردم باخوشی وشادی لبخندزددم ازصلح وآشتی زدواین لعن کردنها وتبّری جستن ها نسبت به دیگران خشونتهایی است که به هزاروچهارصدسال قبل برمیگرددواین مسأله به آن زمان برگشت داردومناسبت دارداما امروزدیگرجامعه ومردم این کارها رانمی پسندندبجای این کاربه دشمنان بایدمحبت کرد مگراسلام دین محبت ورأفت نیست ؟ این چه کاری است که شما دائماً لعن میکنید؟ اگرکسانی ازروی جهل این سوال رامطرح کنندجواب دادن به آنها مشکل نیست اما به احتمال قوی طراح این گونه سخنها وسوالات اندیشه های دیگری واغراض خاصی درسر دارندوبرای این کارنقشه هایی دارندکه دیگران کشیده اند تااین نقشه را اجراکنندجواب علمی چنین سوالی اینست که همانگونه که سرشت انسان فقط ازشناخت ساخته نشده است تنهاازاحساسات وعواطف مثبت هم ساخته نشده است آدمیزادموجودیست که هم احساس مثبت وهم احساس منفی داردهم عواطف مثبت وهم عواطف منفی داردهمانندوجودشادی وغم برای انسانها. انسان نمیتواندبی غم ویا بی شادی زندگی کند.خداوندبما محبّت راآفریده است تانسبت به کسانیکه به ماخدمت میکندنسبت به کسانیکه کمالی دارندخواه کمال جسمانی یاکمال عقلانی یاروانی ویاعاطفی به ابرازعلاقه ومحبت بپردازیم ودروجودانسان نقطة مقابل آن (محبّت ) بغض ودشمنی قرارداده شده است همانگونه که فطرت انسان براین است که کسی راکه اوبه خدمت میکنددوست بداردونیزکسی راکه به او ضررمیزنددشمن بدارداینکه مانسبت به دشمنان اسلام وشیطان بزرگ اینقدرکینه داریم واجازه نمیدهیم شعارمرگ برآمریکا حذف شودتأسی به حضرت ابراهیم (ع) است .قرآن میفرمایدشماباید ازابراهیم (ع) یادبگیریدوصریحاً‌بگوییدمرگ بردشمن اسلام وعداوت ودشمن خودرا نسبت به دشمنان دین اعلام کنیدوبه روی دشمن لبخندنزنیدتولّی وتبرّی ازجمله واجباتی است که همه مسلمانان باید به آن توجه داشته باشندوبه آن عمل کنند.حاصل سخن اینکه بزرگداشت مراسم سیدالشهداء (ع) بازسازی حیات حسینی است تا ازآن حیات به نحواحسن استفاده شودونبایدبه بحثهای علمی اکتفاشودوبایددرکناردرودوسلام برحسین (ع) عرض ارادت به خاک قبر حسینی ، بایدبردشمن حسین (ع)‌ودشمنان اسلام لعن ونفرین کردوبه تعبیرقرآن کریم اشدّاء علی الکفّاررحماءُ بینهم . پس درکنارسلام بایدلعن هم باشد.

نقش عاشورا دربقای اسلام

حال اگر کسی سوال کندکه ازکجابدانیم داستان کربلا چنین نقش تعیین کننده ای درپیشرفت اسلام دربقای اسلام ونهایتاً‌درسعادت انسانهاداشته ومیتواندداشته باشد؟

آنچه دوست ودشمن برآن اتفاق دارنداینست که داستان کربلا اگردرعالم انسانیت داستان منحصربه فردی نباشداما ازوقایع بسیارکم نظیراست گرچندکه مابراساس آنچه که از  ائمه (ع) دریافت داشته ایم این داستان را منحصربه فردمیدانیم ومعتقدیم که نظیراین داستان درگذشته نبوده ودرآینده هم نخواهدبودخودهمین تکرارعزاداریها میتواندبرای ماعامل هشداردهنده وبیدارکننده ای باشدکه هیچ حادثه دیگری با این حادثه قابل مقایسه نیست حادثه ای که برای آن این همه وقت صرف میشودواین همه هزینه میشودواین همه اشکهاریخته میشودباچه حادثه وپیش آمدی قابل تشبیه است؟

گستردگی اهمیت وتأثیرعزاداری برای سیدالشهداء(ع)  

این عزاداریها مخصوص شهروکشورمانیست ومخصوص شهرهایی همچون مشهدوقم نیست که دردورترین نقطه های جهان درایام محرم وصفربرنامه هایی برگزارمیشود.علاوه برشیعیان دربسیاری ازکشورهای سنّی نشین هم درایام عاشورا چنین مراسمی ازسوی اهل سنت برگزارمیشودبلکه حتی بت پرستانی که به شریعت اسلام معتقدنیستندبه لحاظ برکاتی که ازعزاداری سیدالشهداء دیده اندمراسم عزا برپامیکنندونذورات دارند.ازنظرطول اثربیش ازسیزده قرن است که طراوت وتازگی خودراحفظ کرده است وگوئی این جریان دیروزواقع شده است ومردم همچنان باسوزوگدازمیگریند.بعضی ازمراسم عزاداری وجودداردکه ازجهت قدمت سابقة بیشتری داردنمونة شان مثل عزاداری مسیحیان که معتقدندحضرت مسیح رابدارآویختند.ازآنجمله مجلس عزاداری که درواتیکان ودرکلیسای بزرگ رُم ودرحضورخودپاپ برگزارمیشودمراسمشان به اندازه مجلس ترحیم یکی ازعلمای ما شورنداردوکیفیت آن باهیچ مراسمی قابل مقایسه نیست.شیعیان درطول تاریخ فداکاری هایی کرده اندکه بتواننداین مراسم ها را برگزارنموده وبتوانندبه زیارت قبر سیدالشهداء (ع) نایل شوند.همیشه برگزاری این گونه مراسم وزیارت قبر آن حضرت(ع) به این راحتی هم نبوده است ولی زمانی بودکه اگرکسی میخواست برای زیارت قبرسیدالشهداء برودبایدجان خودرا کف دست بگیردمأموران دولت عباسی بخصوص درزمان متوکّل آنچنان دستگیری میکردندکه کسی جرأت نکندبه نزدیک حرم حسینی برسدوقبرسیدالشهداء (ع)راخراب کردندوبرآن آب بستندوزمینش راشخم زدندبرای اینکه به کلی آثاراین قبرمحوشودولی شیعیان برای زیارت قبرسیدالشهداء(ع) حاضر شدنددست بدهند، پابدهند، جان بدهند. اما بروندوازنزدیک سلام بدهندچنین چیزی قطعاً درتاریخ بشرنمونه ندارد.تأکیدهای عجیبی شده است که یک سلام دادن برای سیدالشهداء ثواب حج وعمره دارد.سلامی که ازحضورقلب وازصدق دل انجام بگیردمیتواندثواب حج مستحب داشته باشدودراین رابطه رفتاری راکه خودائمه اطهار(ع)دربزرگداشت این مراسم داشته اندبایدموردتوجه قرارگیردکه آنها (ائمه)دربیوتشان این مراسم رابرگزارمی نمودندومامعتقدیم که مقام پیامبراکرم(ص) ازائمه اطهار(ع)بالاتراست بااینکه مقام پیامبراکرم(ص)بالاتراست ولی اینقدراین همه سفارش برای زیارت وبرپاکردن مراسم عزاداری آنحضرت نشده است ونیزمقام امیرالمؤمنین علی (ع) هم ازبقیه ائمه (ع) بالاتراست مراسم عزاداری علی(ع) بامراسم عزاداری سیدالشهداء قابل مقایسه نیست گرچندکه برای عزاداری امیرالمؤمنین هم مراسمهای خیلی بزرگی برگزارمیشود.مامعتقدیم که همه ائمه ما نورواحدهستندوهرامام دیگری هم بجای امام حسین (ع) بودهمین برنامه رااجرامیکرداگراختلافی دررفتارائمه (ع)دیده میشودبلحاظ شرایط اجتماعی زمان ایشان بوده است .مثلاً امام حسین (ع) اگربجای امام حسن(ع) میبودهمان کارامام مجتبی رامیکردوچنانچه امام حسن(ع) درکربلا میبودهمان کاربرادرش حسین(ع) راانجام میداد.

قداست وتحریف ناپذیری قیام عاشورا

تااینجادرباره اهمیّت وبزرگی این حادثه وآثاری که بیش ازسیزده قرن درجامعه داشته است توجیه دادیم ویادآوری کردیم مطلب دیگری که شماازبزرگان وازمرثیه خوانان و وعاظ شنیده ایداین است که اگردرهرزمان دربارة شخصیت انبیاء واولیای خدا مطالعه بفرمائیدمی بینیدحتی درزمان خودشان ابهام های درباره شخصیت ، رفتاروگفتارشان وجودداشته است وبعدازوفاتشان چندین برابر بر این ابهام ها افزوده شده است . خودپیامبر(ص)مثل سایرانبیاء به زشت ترین تهمت هامتهم شدندگفتندساحراست ، مجنون است  ، عقلش راازدست داده است وبه حرف او گوش ندهیدتاشما راسحروجادونکندهمه این تهمت ها رابه پیامبر(ص)میزدندوخودپیامبر(ص)پیش بینی کرده بودکه بعدازوفاتش دروغهای زیادی رابه او خواهندزدنه ازناحیه ای کفاربلکه به اصطلاح ازپیروان خودآنحضرت وهمینطورهم شدکه متأسفانه احادیثی جعلی زیادی رابه آنحضرت نسبت دادندوبه همین خاطرائمه (ع)به عنوان کارشناسان علوم الهی بارهاحدیثهای دروغین نقل شده راپالایش میکردند.علاوه براین ائمه ما (ع) هم ازاین تهمتها بدورنماندند.راجع به علی (ع) که درتمام عالم بادوچیزشناخته میشودهرجاازعلی(ع)درحال بیل زدن درمزرعه هم نمازنافله میخواهدوهمه اورامیشناختنداما وقتی خبررسیدکه علی(ع)سخنی گفته میشودوعبادت اوبه ذهن میآیدعلی (ع) ازعابدترین وعادل ترین انسانها شناخته شده بود درمسجدکوفه بشهادت رسیده است مردم شام گفتندمگرعلی(ع)هم نمازمیخواند؟وهمینطورسایرامامان معصوم (ع)وبزرگان دین . راجع به تحریف، امروزوقتی میخواهیم بابرادران اهل تسنن درباره اسلام یادرباره شخصیت پیامبر(ص) ورفتاروگفتارایشان صحبت کنیم ابهام وجوددارد.مثال ساده ای بزنم تا ببینیدچقدرابهام میتواندوجودداشته باشد.پیغمبراکرم(ص)درطول بیست وسه سال رسالت الهی خودبامردم محشوربودمردمی ترین پیغمبرومردمی ترین رهبربودوهمیشه درمیان اصحاب بودومردم همیشه رفتاروکردارش رامیدیدندجلوچشم خودشان .آیا مردم درطول بیست وسه سال نمیدیدندپیامبر(ص)چگونه وضومیگیرد؟آیااین مسأله برای مردم مخفی بود؟

بسیاری ازاوقات آب وضوی پیامبر(ص) رابرای تبرک میبردندکه بعدازمدتی این مسئله مطرح شدکه هنگام وضوگرفتن آب را چگونه بریزیم؟مگرمردم وضوی پیامبرراندیده بودند؟واین یک امرسرّی که نبود.درمیان همه این حوادث ودرمیان همة گفتارها ورفتارهای که ازانبیاء واولیاء سرزده است چیزی که قابل تحریف ومسخ نیست وممکن نیست آنرابه غلط تفسیرکنند.اینستکه امام حسین (ع) برای ترویج دین کشته شدودراین راه تمام یاران اونیزشهیدشدند.گرچندکه دربعضی ازجزئیات اختلاف بوده است مثل اینکه سپاه دشمن سی هزارنفربودندویاصدوبیست هزارویاکمترویابیشترازاین.امااصل حادثه اینستکه امام حسین(ع) برای دین قیام کردوبالب تشنه شهیدشدوتاآنجاکه زن و بچه هایش رابه اسارت بردندواین قابل تحریف نیست نه میتوان گفت که این کارانجام نپذیرفته است ونه میتوان گفت که این کاربرای دنیاپرستی ورسیدن به مقام بوده است.ودربیابان کربلاجای مقام وشهوات دنیای نبودآن هم بایاران اندک وانگشت شماردربرابرجمعیت زیادی ازلشکردشمن که شکست ظاهری برای امام (ع)ویارانش قطعی بود.به هرحال ویژگی امام حسین (ع)دراینستکه این حرکت او به هیچ وجه قابل تفسیرغلط نبودوهیچ ابهامی دراطراف آن به وجودنمی آمدکه برای دنیاپرستی و    ریاست طلبی این کارراانجام داده باشد.گرچندکه دشمنان ومخالفان درطول تاریخ درصددبرآمدندوتلاش کردندتانام حسین (ع) رامحوکنندودراین راه تلاش زیادی کردندوهیچگاه موفق به اینکارنشدندوامروزهم بصورت مدرن بانام سیدالشهداء (ع) دشمنی میکنندواینهاخودرابه اصطلاح روشن فکردینی میدانندکه بهتراست بگوییم بی دینان تاریک فکر! چه اصراری دارندبراینکه شهادت امام حسین (ع) قضییه ای عادی ویا عکس العمل دربرابرخشونت پیامبر(ص) بوده است ؟

میگویند پیغمبر درجنگ بدر با بنی امیّه خشونت کرد ، دراین جاهم بنی امیّه آتش جنگ برافروختند وپسر پیامبر (ص) ویارانش را کشتند این هم نتیجة آن خشونت بود . این یک امر طبیعی و عکس العمل زندگی بوده است .

پیامبر (ص) می بایست آنها را نمی کشت تا بچه های آنها بچه های پیامبر را نکشند . و در نظر اینها ( روشنفکران ) باید جهاد و دفاع و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود تا کسی به دیگری کار نداشته باشد . در حقیقت این افراد و از نظر اینها العیاذ باالله خداوند بیجا کرده که فرموده با مشرکین بجنگید . پس اگر اینچنین باشد این افراد بر خدا هم اعتراض دارد که را با کفار خشونت میشود و با آنها هم از راه تسامح و تساهل وارد شد . در حالیکه دشمنان و کفار هیچ منطقی را قبول ندارد و نمی فهمد . تساهل و تسامح با دشمنان دین مردم را بی غیرت میکند .پس شعار امام حسین (ع) شعار هیهات منّاالذلّه بود . تطمیع و تهدید در او اثر گذار نیست و از کشته شدن باک ندارد و دراین راه اطفالش را هم به کشتن داد بالاتر از سیاهی که رنگی نیست . حادثة کربلا را یهود و یا نصرانی و یا زرتشتی بوجود نیاوردند و قاتلان امام حسین (ع) از پیروان ادیان دیگر نبودند . چطور شد که مسلمانها خودشان اقدام به چنین کار پستی کردند یک چنین گناه بزرگی و یک چنین جنایت نابخشودنی را مرتکب شدند ؟ سئوال بسیار مهم و بجایی است و جا دارد که جوابی روشن به آن داده شود . برای رسیدن به جواب کامل باید حداقل تاریخ صدر اسلام از زمان ظهور پیامبر (ص) و سپس زمان خلفاء را مرور کنیم و برای اینکه به جواب روشن و قانع کننده برسیم باید آن تاریخ را به صورت تحلیلی بررسی کنیم .

پیشینة تاریخی واقعة عاشورا

در زمان ظهور و حیات پیامبر اکرم (ص) در میان مسلمانان کسانی بودند که اسلام را چندان قبول نداشتند و به دلایلی از روی کراهت مسلمان شده بودند و تظاهر به اسلام کرده بودند . در این زمینه نیز آیاتی در قرآن آمده و حتی سورة به نام منافقون داریم و در موارد متعددی در اسلام صحبت از منافقان شده است که اظهار ایمان میکنند و دروغ میگویند و حتی بر اظهار ایمان قسم میخورند . و بسیاری از بنی امیه کسانی هستند که بعد از فتح مکه مسلمان شدند . آنان بعداً در بین مسلمانان بودند و با آنها معاشرت و ازدواج داشتند . ولی بسیاری از آنان ایمان واقعی نداشتند نه تنها ایمان نداشتند بلکه اصلاً به پیامبر (ص) حسد می بردند به هر حال بعضی از آنان بعد از وفات پیامبر (ص) در حدود بیست و پنج سال به منصب های در جامعة اسلامی رسیدند تا نوبت به حکومت امیر المؤمنین (ع) رسید وقبل از رسیدن علی (ع) به حکومت ظاهری معاویه در شام از طرف خلیفة دوم بعنوان یک والی منصوب شده بود و بعداً از طرف خلیفة سوم کاملاً تأئید و تثبیت شد . و بخاطر خویشاوندی با خلیفه اختیارات بیشتری به او داده شد ودر ضمن دور بودن شام از مدینه و نیز اینکه مردم شام تازه مسلمان شده بودند آن قدر فرصت پیدا نکرده بودند که معارف اسلامی را بصورت صحیح و کامل یاد بگیرند و معاویه هم چندان علاقه ای به اینکه آنان اسلام را بخوبی یاد بگیرند نداشت و او میخواست که ریاست و سلطنت کند . بعد از اینکه علی (ع) به خلافت ظاهری رسیدند معاویه به   بهانه ای  اینکه علی (ع) قاتل عثمان است شروع به شورش کرد و بنای جنگ را با آن حضرت گذاشت . معاویه مدتی را درجنگ با علی (ع) گذراند که در این جنگ با کمک عمر و عاص و بعضی دیگر از خویشاوندان و نیز به کمک خوارج جنگ صفین را به ضرر امیر المؤمنین (ع) خاتمه داد . و بعد از آن حضرت نوبت به امام حسن (ع) رسید و امام حسن (ع) هم مدت کوتاهی در ادامة مبارزات پدر بزرگوارش مبارزه را شروع نمودکه با حیله ها و نقشه های معاویه و عوامل دیگر این جنگ به صلح انجامید و امام حسن (ع) مجبور به پذیرفتن صلح شد . چرا که معاویه در سیاست شیطانی نبوغی داشتند و حتماً باید معاویه را جزو سیاستمداران شیطانی بحساب آوریم .

 

 

 

 

زمینه های اجتماعی انحراف جامعه

سطح فرهنگی جامعه : اولین زمینه ، سطح نازل فرهنگی مردم بود . مخصوصاً وقتی که حکومت منطقه در دست مثل معاویه باشد . یکی از زمینه هایی که معاویه روی آن حساب باز می کرد نازل بودن سطح فرهنگ جامعه بود .روح زندگی قبیله ای : یکی دیگر از زمینه های مورد استفاده معاویه این بود که روح زندگی قبیله ای در زمینة فرهنگی چنین اقتضاء میکرد که اگر رئیس قبیله در کاری پیشقدم می شد همة افراد قبیله و دست کم اکثریت براحتی به دنبال او راه می افتادند . و این روحیه هم در جهت مثبت بود و هم در جهت منفی .ضعف ایمان : زمینه ای دیگر ضعف ایمان بود . بخصوص در منطقة شام که مردم فاقد مربیان دینی بودند . حتی در خود مدینه که مردم زیر نظر پیغمبر (ص) تربیت شده بودند مردم داستان غدیر را فراموش کردند چه رسد بمردم شام . این زمینه هایی بود که معاویه از آن استفاده می کرد .

عوامل انحراف جامعه

اما سه عامل هم وجودداشت که معاویه ازآنها برای کاربرروی این زمینه ها استفاده میکرد:

تبلیغات: عامل اول تبلیغات است که همه سیاستمداران سعی میکنند بوسیله آن افکارمردم را عوض کنند .ازجمله ابزارتبلیغاتی آن زمان هنر وادب به ویژه شعربود.که درمدح خودش ودرذمّ مخالفانش سروده میشد.ودربین کسانیکه به اسلام گرایش بیشتری داشتندبرای آنها قرآن وحدیث بودتاباجعل احادیث افکارمردم ساده لوح وزودباوررابه انحراف بکشاند.تطمیع: که رؤسای قبیله رابیشترازراه تطمیع مجذوب خودمیکرد.تهدید: وبالاخره سایرمردم جامعه راهم باتهدیدمطیع خودمیکرد.

تشابه جامعه زمان ما بازمان امام حسین علیه السلام

امروزهم اگرکسی بخواهدجامعه اسلامی راازمسیرخودمنحرف کندابزاری غیرازسه عامل تهدید، تطمیع وتبلیغات ندارد.ازهمان راهی که دشمنان اسلام توانستنداسلام را مسخ و منحرف کنند وعاقبت حسین (ع) را کشتندامروزهم دشمنان اسلام میخواهندازهمان راه حسین زمان راازمسیرخودبرگردانند.امروزهم میخواهند ازهمان ابزاراستفاده کنندوکاری چنین افرادی ازکارکه نسبت به امام حسین (ع) انجام دادندوازکارمعاویه وطرفداران او کمترنیست ونیزازکارابوهریره. دراین انقلاب ازیکطرف این گلها روییدندنوجوانها وجوانهای که ره صدساله رایک شبه پیمودندامادرمقابل منافقان ملحدی تربیت شدندکه نظیرآنها درشیطنت ونفاق درطول تاریخ کمتردیده میشود.

راه مقابله باسیاست های شیطانی

حال اگرکسی بخواهدبااین نوع سیاست بازیها مقابله کندراه آن چیست؟ همان راهی که حسین(ع) نشان داد.شرط اول مقابله بااین نوع سیاست بازیها اینستکه دل بدنیانبندیم.اگرمابخواهیم راه حسین(ع)راادامه دهیم بایدبااین توطئه های شیطانی پیچیده مقابله کنیم اول بایدآن روحیه راپیداکنیم.مابایدیادبگیریم وبایدعملاًدرهمین مسیرحرکت کنیم به آرزوهای دنیا دل نبندیم ومرگ درراه خدا وشهادت درراه خدا رابزرگترین افتخاربدانیم .این درسی بودکه ابی عبدالله (ع) بما داد.دراینصورت میتوانیم راه خداراحفظ کنیم.برای اینکه مسئله تاحدی روشن شودبایدبه عقب برگردیم وتاریخ اسلام رامرورنماییم.اجمال مطلب اینکه معاویه درمیان شخصیتهای معروف ان عصرازهوش سرشاری برخورداربودوآنقدرسیاست وهوش فراست وتدبیراو معروف شده بود که میگفتندعلی سیاست معاویه رانداردوگرنه میتوانست براوپیروزشود! وکاربدست معاویه نمی افتاد.

دقت علی (ع) دراجرای احکام وحدود الهی

ممکن است دراذهان ساده این شبهه مطرح شودکه اگرعلی(ع)بامعاویه یاباسایرین مقداری مماشات کرده بودندکاربه اینجا نمی کشید.امروزه برای تضعیف مقام ولایت بطورکلی ومقام عصمت پیامبر(ص) وائمه اطهار(ع)بطورخاص خیلی میکوشندتاخدشه های دررفتارآنها واردکنند شبهه های راایجادکنندتانسل آینده ماایمان عمیق را به عصمت وبرتری آنها درهمه شئون نپذیرند.کسانیکه این شبهه راالقاء میکنندمیگویندخوب که علی(ع) این ها رادعوت میکردندیعنی امثال طلحه وزبیررادعوت میکردوازآنها دلجویی به عمل می آوردوهدیه به آنان میداد.بااینکه حضرت میدانست که آنها چه خیال درسردارندوروحیات ایشان رامیشناخت .پس باآنان بایدمماشات میکردتااینکه جنگ جمل را راه نیندازندوبجای جنگ وخونریزی این نیروها برای بازسازی کشوربه کارگرفته شده وپیشرفت اقتصادی حاصل شود.علی (ع) بامخالفان سودجودمماشات نکردوانعطاف ازخودنشان ندادومیگفت من حتی یکروزهم اجازه نمیدهم که معاویه حکومت کندوجوابی غیرازاین نیست که بایدبگویم علی(ع)معصوم بودوهرکاری که انجام میدادطبق دستورخداوندبود.

 

ادامه مطالب دَر فایل ورد است که پس از پرداخت و دانلود قابل مشاهده است برای خرید پس از وارد کردن ایمیل روی پرداخت کلیک کنید.

دانلود تحقیق,دانلود تحقیق ورد,دانلود تحقیق عاشورا,تحقیق با موضوع عاشورا,تحقیق درباره عاشورا,تحقیق در زمینه عاشورا,تحقیق قابل ویرایش,مقاله با موضوع عاشورا,خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده درباره عاشورا


+ سجاد یکشنبه 29 فروردین 1395 05:37

دانلود مقاله بهترین آموزش بدنسازی در منزل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :  9

 

 

مقدمه

اگر وقت یا حوصله باشگاه رفتن را ندارید یا هزینه برای پرداخت شهریه باشگاه بدنسازی را ندارید حتما این مقاله آموزشی که حرکات و نکات بسیار با ارزشی در آن موجود است را تهیه کنید .

در این مقاله آموزشی نکات بسیار موثری درباره روش ها و حرکات صحیح بدنسازی در منزل آورده شده است که با خواندن این نکات و انجام دادن صحیح آن ها در مدت کوتاهی به یک اندام ایده آل و متناسب خواهید رسید . 

قیمت این مقاله آموزشی که آن را در هیچ جایی نمیتوانید پیدا کنید فقط 3000 تومان است . پس همین حالا این مقاله با ارزش را خریداری کنید و در طی مدت کوتاهی بدن خود را با انجام حرکاتی که در آن ذکر شده است بسازید .

 خرید و دانلود دانلود مقاله بهترین آموزش بدنسازی در منزل