X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
+ سجاد دوشنبه 22 شهریور 1395 12:03

گزارش کارآموزی حسابداری شبکه بهداشت ابهر

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شبکه بهداشت ابهر 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:39

 

 

 

 

شبکه بهداشت ابهر :

به شبکه بهداری ابهر که جهت کار آموزی اعزام گردیدم قسمت امور اداری و مالی را انتخاب کرده و جهت فراگیری امور مالی و اداری فعالیت خود را آغاز کردم و یافته هایی که از این امور بدست آوردم به قرار ذیل می باشد :

1- هزینه ها : گرفتن فیشهای مربوطه واریز به حسابهای شبکه از بانک ها وتفکیک نمودن آنها به حسابهای مربوطه به طور روزانه و ثبت آنها در دفتر معین حسابهای بانکی و در آخر هر ماه گرفتن صورت حسابهای بانکی از بانک مربوطه و بررسی کردن مبالغ صورتحساب با دفتر معینبانکها و در آوردن صورت مغایرت بانکی و گزارش آن به پیوست تراز نامه به مسئولین .

  2- اخذ فاکتورهای خرید از قسمت کارپردازی و چک کردن آنها از حیث مبالغ ریز فاکتورها و جمع فاکتور. سپس تفکیک فاکتورهای هزینه به سرفصلهای هزینه ها و ثبت آنها در دفتر معین در سر فصلهای مربوطه بطور روزانه و همچنین به تایید رساندن آنها توسط مسئول حسابداری . البته این قسمت که هزینه یابی و تفکیک هزینه ها می باشد با اطلاعات گرفتن از مسئولین پس از مدتی توانستم خودم هزینه ها را تشخیص داده و در سر فصلهای خود ثبت نمایم و تراز آنها را بطور ماهیانه به صورت حسابداری دوبل تنظیم و پس از جمع و موازنه تراز آنرا به مسئولین تقدیم نمایم .

3- تنظیم اسناد هزینه ها : پس از گرفتن مدارک مربوطه یعنی برگ درخواست خرید که پس از تصویب و تایید مسئول قسمت و امور مالی جهت انجام خرید اقلام می گردد . دوم برگ رسید انبار که توسط انبار دار که پس از دریافت جنس صادر و امضاء می گردد و این خریدها توسط تنخواه مامور خرید و با چک شبکه مبالغ آنها پرداخت می گردد .

4-  تنخواه گردان : تنخواه وجهی است که مامورین خرید آنرا از شسبکه گرفته و از آن محل خریدها راانجام می دهند . در صدور اسناد حسابداری قسمت بدهکاری مربوطه به هزینه ها ودر مقابل آن تنخواه گردان و یا بانک بستانکار می گردد و در آخر تیرماه که تنخواه اخذ شده توسط مامور خرید در طی همان ماه به حساب بدهکاری تنخواه دار دار گذاشته شده و در مقابل خریدهایی که توسط تنخواه انجام گرفته به بستانکاری تنخواه گذاشته می شود(یعنی بدین طریق اسناد مربوطه تنظیم و پس از تایید در دفتر معین سر فصل تنخواه گردان ثبت می گردد . )

درآمدها

دریافت چک فیش های دریافتی از بیماران جمع آوری و همچنین وجه های دریافتی از بیماران بر طبق پرونده های آنها اول صحیح بودن آن بر طبق هزینه هایی که برروی آنها انجامگرفته اعم از هزینه دکتر و دارو و پول تخت بیمارستان بر اساس تعرفه چک شده و سپس به حساب درآمد سند مربوطه تنظیم می گردد و سپس در دفتر معین ثبت می شود وجه های دریافت شده بطور روزانه به حساب مخصوص درآمدها واریز و فیش دریافت و جهت صدور اسناد نهایی آماده می گردد . چنانچه از بیماران از یارانه ای بهر دلیل استفاده نکنید باید مدارک و تاییدیه آنها توسط مسئول بیمارستان انجام و تحویل امور مالی جهت محاسبه گردد لازم به توضیح است که محل یارانه باید حتماً در برگ یارانه مستحضر باشد .

حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان و شبکه : 

برای تنظیم لیست حقوق مزایا باید مدارک از قبیل تعداد روزهای کارکرد و اضافه کاری و نوبتکاری و تصحیلات زندگی ( اعم از حق مسکن – حق اولاد – کارانه خارج از مرکز – بدی آب و هوا – حق مشاوره و سایر مزایا ) در ستون های بدهکاری لیست حقوق بطور ماهیانه ثبت و سپس جمع آنها را باید به عنوان کسورات جمع و در ستون جمع کسورات ثبت نموده و فنی که جمع کسورات را از جمع حقوق مزایا کسر نماییم مبلغ خالص پرداختی مشخص  می گردد . و پس از تنظیم لیست حقوق و رفع مغایرت های احتمالی آماده امضاء توسط امور مالی و پس از تایید امور مالی به امضاء رئیس بیمارستان یا شبکه می رسد . در این مرحله لیست آماده تحویل به بانک جهت پرداخت حقوق کارکنان می گردد که لیست فوق طی چک به مبلغ جمع کل خالص پرداختی توسط امور مالی تنظیم و پس از امضاء های مربوطه و مهمور شدن به مهر شبکه  تحویل بانک می گردد .

بانک بر اساس خالص پرداختی هر یک از کارکنان رابه حساب آنها واریز و فیش های مربوطه را صادر می نماید که توسط امور مالی فیش های دریافت و به صاحبان آنها یعنی کارکنان اعم از پزشکان و کارمندان تسلیم می گردد .

صدور اسناد و حسابداری :

پس از جمع آوری و کنترل هزینه ها و درآمدها از حیث و درستی مبالغ هزینه ها را بر اساس مراکز هزینه ها و اعتبارات تفکیک می شود و ضمائم از قبیل دستور خرید و رسید انبار و فاکتورهای مربوطه پس از رسیدگی بطور روزانه توسط حسابدار سند صادر می شود و پس از کنترل و ممیزی به امضاء رئیس حسابداری و مدیر مالی و رئیس شبکه رسیده و آماده ثبت اسناد در دفاتر قانونی روزنامه و کل می گردد .

و از تنظیم دفاتر روزنامه بدین صورت است که اول سر فصل سند ثبت ومبلغ آن در مقابل سر فصل نوشته شده و بعد شرح سند با توجه به ضمائم و فاکتورهای هزینه و شماره فاکتور و رسید انبار پیوستی ثبت می گردد ( در ستون بدهکاری دفتر ) و سر فصل بستانکاری سند که مبلغ هزینه ها را پرداخت کرده اعم از نقد یا بانک که در صورت پرداخت نقدی تنخواه گردان بستانکار می شود و در صورت چک شماره چک بستانکار می گردد و بر اساس شماره و تاریخ دفتر روزنامه شماره و تاریخ سند نوشته می شود

 

.

ثبت اسناد درآمد :

وجهی که پس از دریافت از بیماران ومرتب کردن و بررسی بطور روزانه سند ثبت دفتر روزنامه می گرد بدینترتیب که بانک گیرنده وجه در سر فصل بدهکاری بر اساس مبلغ ثبت در سند در ستون بدهکاری نوشته شده و پس از ثبت شماره فیش های واریزی ضمیمه سن در شرح سند سر فصل درآمدها در ستون بستانکاری ثبت می گردد .

ثبت دفتر کل

دفتر کل بر اساس سر فصلها و اعتبارات صفحه بندی شده و از روی دفتر روزنامه تنظیم می گردد که هزینه در سر فصل اعتبارات مربوطه از دفتر روزنامه انتقال می یابد .

ثبت دفتر معین

 دفتر معین بر اساس اسناد صادره ارقامی که در ستون معین سند ( ریز هزینه ها ) ثبت گردیده نوشته می شود و در نهایت جمع کل دفتر کل با جمع کل دفتر روزنامه توازن دارد و دفتر معین نیز با جمع دفتر روزنام توازن خواهد داشت در غیر این صورت اشتباه ثبت خواهد شد که باید رسیدگی و بر طرف گردد .

در آخر هر ماه تراز ( تراز آزمایش ) از دفتر کل بر اساس سر فصل ها تنظیممی گردد که در مقایسه با جمع مبلغ دفتر روزنامه بایستی توازن داشته باشد .

تنظیم دفاتر قانونی  ( روزنامه – کل )

 این دفاتر باید با خط خوش و خوانا نوشته شده و عاری از قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد در غیر این صورت مشمول جریمه می گردد و یا در نهایت دفاتر رد می شود که عواقب خوبی برای موسسه در پی نخواهد داشت .

در موسسه و شرکتهای تولید – خدماتی – بازرگانی ) دفاتر جهت محاسبه وپرداخت مالیات بر درآمد بسیار پر اهمیت است چنانچه اظهار نامه مالیاتی بر اساس دفاتر توسط موسسه تنظیم و به دارایی ارسال می گردد در صورت مردود شدن دفاتر دارایی بر اساس علی الراکن مالیات بر درآمد صادر و دریافت می کند که شدیداً به ضرر موسسه مالیات دهنده می باشد .

دارایی ها : داراییها بر دو نوعند :

داراییهای جاری – که تشکیل می شوند از :1- تنخواه گردان 2- بانکها 3- موجودی های جنس 4- بدهکاران 5- مشارکتها 6- اسناد دریافتی بدهکاران تجاری

2- دارایی های ثابت : عبارتند از : 1- زمین 2- ساختمان 3- تاسیسات 4- ماشین آلات 5- ابزار آلات 6- اثاثیه

امور مالی

در راس امور مالی مدیریت مالی می باشد که کلیه قسمت هایی که در رابطه با قسمت قسمت مالی می باشد زیر نظر ایشان انجاموظیفه می کند .

قسمت های مالی عبارتند از رئیس حسابداری – رئیس انبارها – رئیس تدارکات

رئیس حسابداری

که پرسنل تحت نظارت و هماهنگی حسابداری اعم از قسمت هزینه یابی – صندوق ( تنخواه گردان ) مامور خرید – صدور اسناد حسابداری – حسابداری انبارها که مامور خرید پس از صدور درخواست خرید از انبار و تایید رئیس حسابداری و مدیریتمالی خرید راانجام داده و فاکتورهای مربوطه را به قسمت صدور سند پس از رسید انبار تحویل می دهد و تنخواه خرید نیز توسط رئیس حسابداری بررسی تایید شده جهت صدور سند آماده می شود .خرید و دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شبکه بهداشت ابهر


+ سجاد دوشنبه 22 شهریور 1395 11:07

گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

 

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

الزام به انتقال سند رسمیقرار تأمین خواستهدرخواست طلاق غیابیتخلیهصدور حکم توقف و ورشکستگیالزام به انجام تعهدابطال سندالزام به انتقال سنداعسار از پرداخت دیهابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدیدمطالبه طلباسترداد اثاثیه منزلصدور حکم تولیتتخلیهخلع یدفسخ مبایعه‌نامهتخلیهصدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

مطالبه مهریهمطالبه خسارات واردهمطالبه طلبابطال معامله ـ جلب ثالثتخلیه ملکتقاضای تأمین خواستهمطالبه سهم‌الارثفروش و افراز ملک مشاعقطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع یدمطالبه دیه جراحات واردهفسخ قراردادالزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارتتعدیل اجاره بهاءفک رهنفسخ معامله و استرداد خودرورسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)مزایده اموال منقولفسخ نکاح و مطاله نفقهمطالبه طلبمطالبه نفقهمطالبه اجرت‌المثلالزام به تسلیم بیعتغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلابمطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهیحکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

فروش مال غیرترک انفاقصدور چک بلامحلتصرف عدوانیاستفاده از سند مجعولفروش مال غیر و کلاهبرداریفحاشی و ورود به عنفاعسار از پرداخت دیهسرقت تعزیریفروش مال غیرترک انفاققرار منع تعقیبصدور چک بلامحلایجاد مزاحمترابطه نامشروعخیانت در امانتتقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

قتل عمدشهادت خلاف واقعآدم‌ربائی توأم با اذیت و آزاراختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفریاعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

نگهداری غیر مجاز اسلحهحمل و استفاده از مواد مخدرآزادی مشروطقاچاق چوبسلاح شکاریکشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

سرقتممانعت از تحصیل کودکولگردیمخدوش نمودن شناسنامهعدم ثبت واقعه ازدواجزنای غیر محصنهخودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادفو) دادگاه تجدید نظرکلاهبرداریصدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13اثبات مالکیتچک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)ایراد ضرب و شتم عمدیجعلعمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

تقسیط محکومٌ بهطلاق (خلع)مطالبه مهریهالزام به ثبت واقعه ازدواج دائماهداء جنینطلاق (به لحاظ حرج)اثبات نسبدستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشورطلاق (رجعی)نفقهطلاق ـ خلع یدتغییر نام کوچکقرار تأمین خواستهفرزند خواندگیتمکینگواهی عدم امکان سازشالزام به استرداد وسایل شخصیتوقیف عملیات اجراییمطالبه نفقه آیندهطلاق توافقی (رجعی)طلاق توافقی (خلع)طلاق (مبارات)درخواست اجاره ازدواجقرار موقوفی تعقیباسترداد جهیزیهالزام به تهیه مسکن علیحدهتقاضای ازدواج مجددفسخ نکاححضانت دائمگواهی رشدتعیین وضعیت ملاقاتبذل مدت ازدواج موقتطلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

نصب امیناعلام فوتقیومیتاعلام حجرتقاضای صدور گواهی انحصار وراثتحفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارثحفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثراعلام مفقودیتاعلام حجر

خرید و دانلود گزارش کارآموزی وکالت


+ سجاد دوشنبه 22 شهریور 1395 06:02

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شرکت کاشی طوس

دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شرکت کاشی طوس

کارشناسی شیمی کاربردی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 25

 

 

 

 

فهرست مطالب

مراحل تولید کاشی دیواری

آماده سازی مواد اولیه

سنگ شکن ها

لعاب

کنترل کیفیت

آزمایشات فیزیکی

آزمایشات شیمیایی که بر روی کاشی انجام می شود

باند لعاب

پخت سوم

آماده سازی موارد بدنه کاشی

الک کردن

تانک روزانه

اسپری درایر

پرس

ترک خوردن قطعات پرس شده

کوره خشک کن-کوره پخت

 

مراحل تولید کاشی دیواری

کاشی نیز مانند دیگر مواد تولیدی کارخانه ها مراحل مختلفی را تا رسیدن به مرحله نهایی طی می کند. اگرچه فرایند تولید کاشی را به قسمت های جداگانه تقسم بندی می کنند اما هر مرحله ارتباطی تنگاتنگ با دیگر مراحل داشته و چگونگی عمل در هر مرحله تاثیر بسزایی در مراحل دیگر می گذارد.

مراحل ساخت کاشی با زمان بندیهای معین و مشخص اعمال می شوند و هر گونه تغییر در هر یک از این زمان ها روی محصول نهائی تاثیر بسزایی می گذارد.

عملیات تولید کاشی را که تا حد زیادی مشابه فرایند ساخت سرامیک ها می باشد می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

خرد کردن سنگ های استخراج شده از معدن تا حد مورد نیاز سایش مواد بدنه کاشی به روش تر در آسیابهای گلوله ای و تولید دوغاب الک کردن دوغاب و نگهداری موقت آن در مخازن بتونی دارای همزن تولید پودر با دانه بندی و رطوبت مناسب در دستگاه اسپری درایر تولید بیسکوبیت به وسیله پرس هیدرولیک پودر در قالب های فلزی (در این قسمت شکل اولیه کاشی به وجود می آید) خشک کردن بیسکوبیت در خشک کن تونلی و پخت آن در کوره تونلی سایش لعاب همانند سایش مواد بدنه و تولید دوغاب لعاب ذخیره کاشی های لعاب خورده در واگن های مخصوص پخت کاشی های لعاب خورده در کوره های رولری سرت و بسته بندی محصول

کاشی که این مراحل را گذرانده باشد قابل استفاده می باشد الیت هبا بیشتر کاشیهایی که در سرویس منازل و واحدهای بهداشتی و غیره استفاده می شوند از این نوع می باشند.

چسبانیدن عکس برگردانهای مخصوص بر روی کاشی های لعاب خورده و پخته شده پخت کاشی ها با طرح ها و رنگ های زیبا مخصوص در کوره پخت سوم

کاشی هایی که یکی از این دو مرحله را پشت سر گذاشته باشند کاشی های لوکس بوده و نسبت به انواع دیگر دارای کیفیت و نیز قیمت بالاتری می باشند.

پس از این که سنگهای استخراج شده از معادن به کارخانه منتقل شد به صورت جداگانه در انبارهای اصلی مواد بدنه ذخیره می شوند به گونه ای که هر قسمت با کد خاصی قابل شناسایی می باشد.خرید و دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شرکت کاشی طوس


+ سجاد دوشنبه 22 شهریور 1395 05:02

گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

دانلود گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

مقطع تحصیلی:کاردانی

رشته تحصیلی:مکانیک (نقشه کشی صنعتی)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 16

 

 

 

 

 

سرسیلندر

ریشه لغوی

این ترکیب دو کلمه‌ای برای بیان یک قطعه از موتور بکار می‌رود. لیکن از دو کلمه «سر» و «سیلندر» تشکیل شده است و به معنای قطعه‌ای است که بر قسمت فوقانی سیلندر موتور نصب می‌گردد.

دید کلی

چنانچه بلوک سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده‌ باشید. متوجه شده‌اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستونها در درون سیلندرها قابل دیدن می‌باشند. در ضمن سوراخهایی در بدنه موتور وجود دارد (بدنه موتورهای بلوک سیلندر است) که انتهای آنها باز است. برای تکمیل شدن ساختار بلوک سیلندر به سرسیلندر نیاز است.

ساختمان سرسیلندر

سرسیلندر یک قطعه ریخته‌گری شده است که معمولا از جنس چدن یا آلیاژهای آهن ، مس یا آلومینیم ساخته می‌شود. شکل کلی سرسیلندر متانسب است با شکل سیلندر موتور به نحوی که می‌بایست تمام قسمت‌های آنها بر یکدیگر منطبق باشند. (لازم به ذکر است که موتورهای دوزمانه فاقد سرسیلندر می‌باشند) سرسیلندر می‌بایست با قسمت فوقانی سیلندر و سرسیلندر تطابق کامل داشته باشد تا بتواند از نشست گازهای محبوس در سیلندر یا گاز محترق در اتاقک انفجار جلوگیری کند.

در ضمن می‌بایست سرسیلندر دارای مجاری در امتداد مجاری سیلندر داشته باشد تا جریان آب و روغن از پوسته موتور به سرسیلندر رفته و پس از انجام وظایف روغن کاری و خنک کاری دوباره به سیلندر برگردد. البته برای انجام آب بندی کامل میان سیلندر و سرسیلندر از یک واشر استفاده می‌شود. جنس این واشر از مس و پنبه نسوز است که باعث می‌شود تا از محل اتصال سیلندر و سرسیلندر هیچگونه عبور گاز یا مایعی اتفاق نیافتد. (آب بندی : جلوگیری از نشست یک سیال).
در ضمن سرسیلندر به وسیله پیچ کاملا به بدنه موتور چسبانیده می‌شود. سرسیلندر می‌بایست دارای یک سطح بسیار صاف و پرداخت شده در قسمت تحتانی باشد. البته این حالت برای سطح فوقانی سیلندر نیز الزامی است. تاب برداشتگی یا وجود خراش‌های عمیق در قسمت بالای بدنه موتور و یا قسمت تحتانی سرسیلندر می‌تواند مانع آب بندی کامل گردد. که در صورت جزئی بودن این نقایص می‌توان با صفحه تراشی آنها را رفع نمود.

 خرید و دانلود گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی


+ سجاد دوشنبه 22 شهریور 1395 02:29

 

ترانسفورماتورهای قدرت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 62

 

 

 

 

فهرست:

تقدیر و تشکر

فصل اول - ترانسفورماتورهای قدرت 33/132

نیازهای عمومی

تغذیه کمکی

هسته

سی پیچی

مونتاژ هسته و سیم پیچی

تانک

تغییر دهنده ولتاژ تحت بار

طراحی و ساخت

جعبه مکانیزم عملیات

تابلو فرمان راه دور

تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

تجهیزات خنک کننده

خنک شدن با رانش روغن

بوشینکها

ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی

ملحقات

تابلوی مارشالینگ(جعبه ترمینال و تابلوی کنترل خنک کننده ها)

ارزیابی هزینه ای (هزینه ی سرمایه گذاری و تلفات)

رنگ و پرداخت نهایی

روغن ترانسفورماتور

سیم ها و کابل ها

مردود نمودن

فصل دوم – ادبیات پروژه

اطلاعات و ادبیات پروژه      

فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل چهارم – منابع

منابع

ضمائم

 

فصل اول

ترانسفورماتورهای قدرت  33 / 132

1- نیازهای عمومی

1-1ترانسفورماتورهای قدرت ( ترانسفورماتورهای با سیم پیچی جداگانه به عنوان پیشنهاد اصلی و اتو ترانسفورماتور به عنوان پیشنهاد جایگزین ) می باید مطابق با نیازهای کاربردی مندرج در آخرین نشریات استانداردهای بین المللی آی - ئی – سی طراحی ، ساخته و آزمایش شوند ، مگر در مواردی که چیز دیگری ذکر شده باشد .

همه نشریات اصلاحی ، مکمل ومرجع لیست شده دراستانداردهای مربوط نیزمی باید مورد توجه قرار گیرند . ترانسفورماتورهای قدرت باید با قطعات یدکی مورد نیاز وکلیه ملحقات لازم برای بهره برداری صحیح همراه باشد . مشخصات اصلی تجهیزات و مقادیر نامی آنها باید با آنچه که در جداول ترانسفور ماتورها ذکرگردیده منطبق باشد .

 1-2  ترانسقور ماتورهای قدرت باید سه فاز ،ازنوع روغنی و دارای کنسر واتور روغن و مناصب برای نصب در محوطه ی باز باشد .پیشنهادها می باید برای دو نوع مختلف ارایه گردند ،یک نوع با سه قدرت نامی برای حالتهای خنک شدن طبیعی و خنک شدن با کمک تعدادی دمنده هوا و خنک شدن با کمک تعداد بیشتری دمنده ی هوا ،(اونان،اوناف1،اوناف2)و نوع دسگر با سه قدرت نامی برای حالتهای خنک شدن طبیعی ،خنک شدن با کمک دمنده های هواو خنک شدن با کمک رانش روغن همزمان با کار دمنده های هوا (اونان،اوناف،اناف) ،بطوری که هر کدام برای شرایط محیطی مشخص شده در مشخصات و جداول ترانسفور ماتورها مناسب باشند .

1-3  کلیه قسمتهای حامل جریان نظیر بوشینگها ،تنظیم کننده ی ولتاژنقاط و ادوات اتصال باید از حداقل ظرفیت جریان پیوسته ی بار که معادل 120 درصد جریان سیم پیچی های مربوطه تحت همة  شرایط کاری است،برخوردار باشند.ترانسفور ماتورها باید مجهز به ترانسفور مرهای جریان بوشینگی با جریان نامی مطابق با مشخصات تعیین شده باشد.خرید و دانلود ترانسفورماتورهای قدرت